Strana 1 z 1

PLNOHODNOTNÉ PRÁVA OBČANOV VYJADROVAŤ SA V ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ

Napísané: 29. Januára 2020, 14:42
od používateľa Milan Belko
Presadzujeme, aby spolky boli informované o začatí stavebného konania nielen úradnou tabuľkou, no aj hybridnou alebo elektronickou poštou, aby ich pripomienky museli byť nielen vysporiadané, ale aj zapracované, aby im bol stavebný úrad povinný bezplatne zaistiť dokumentáciu a aby bola odstránená povinnosť registrácie a jej každoročné obnovovanie u miestne príslušných stavebných úradov. Plnohodnotné zapojenie dotknutej verejnosti môže pomôcť urýchliť projektovanie a následnú výstavbu líniových dopravných stavieb urýchliť a zlacnieť. Nerešpektovanie pripomienok občianskych združení a obmedzovanie práv verejnosti vyjadrovať sa v rámci povoľovacích procesov týmto stavbám vedie k prieťahom a nákladným súdnym sporom.